Maidir Linne - About Us

Maidir Linne

Bunaíodh Gaelcholáiste Cheatharlach i 1990 chun oideachas dara – leibhéal trí Ghaeilge a chur ar fáil do dhaltaí an cheantair. Tá an scoil faoi choimirce Coiste Gairmoideachais Cho. Cheatharlach. Is foirgneamh nua–aimseartha atá i nGaelcholáiste Cheatharlach le seomraí oiriúnach do gach ábhar. Tá an háiseanna is déanaí againn do gach ábhar anseo i dtimpeallacht atá taitneamhach.
Tá sé mar aidhm againn oideachas a chur ar fáil mar chuid den phlean saoil iomlán chun go mbeadh ár ndaltaí in ann fás agus forbairt mar bhaill staidéaracha agus airdeallacha den phobal.

Gaelcholáiste Cheatharlach was founded in 1990 to provide second – level education through the medium of Irish for students in the area. The school operates under the auspices of Co. Carlow VEC. Gaelcholáiste Cheatharlach is housed in a new modern building with classrooms servicing every subject’s needs. Our college is equipped to a very high standard in most pleasant surroundings.

Our aim is to provide education as part of a total life plan, enabling our students to become well-balanced caring members of the community.

Brúigh anseo chun nios mó eolais a fháil ar / Click here for information on

Bord Bainistíochta, Éide Scoile/School Uniform, Gníomhaíochtaí Breise/Extra-curricular Activities

Coiste na dTuismitheoirí/Parents’ Committee

Bord Bainistíochta

Ball / Member Ionadaithe / Representing
Seán Mac Diarmada An Pobal
Caitlín Mhic Cárthaigh Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach/Cathaoirleach
Andrea Wallace Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Fergal de Brún Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach
Móna Ní Liatháin Tuismitheoirí
Muiris Ó Raoghaill Tuismitheoirí
Kate Ní Bhriain Múinteoirí
Deaglán Ó Laochra Múinteoirí
 Madailín Mhic Lochlainn  Príomhoide agus Rúnaí an Bhoird

Éide Scoile/School Uniform .

Geansaí donn / Dark Brown Jumper
Blús/Léine bánbhuí / Cream Blouse/Shirt
Carbhat / School Tie
Sciorta breacáin/bríste donn (cailíní) / Tartan Skirt/Brown Trousers (girls)
Bríste donn (buachaillí) / Brown trousers (boys)
Seaicéad na Scoile (riachtanach) / School jacket compulsory for First years 2019 onwards.

Gníomhaíochtaí Breise/Extra-curricular Activities

Tá sé an-thábhachtach an coibhneas agus an chothromaíocht cheart a chruthú idir chaighdeán na hoibre agus an taithneamh a bhaintear as an saol ar scoil. Tá an rogha ag daltaí bheith gafa le réimse leathan d’imeachtaí breise spóirt agus cultúir agus is iontach an méid atá bainte amach acu ar bhonn áitiúil, cúige agus náisiúnta.
It is very important to strike a balance between standards of work and the students’ enjoyment of life at school. Students have the option to be involved in a wide range of sporting and cultural activities which have lead to success at local, provincial and national level.

Coiste na dTuismitheoirí/Parents’ Committee

Táimid an-bhuíoch as an deá-thoil, an tacaíocht agus an comhoibriú atá le fáil againn onár dtuismitheoirí. Oibríonn an grúpa seo go dian agus go dícheallach ar son na scoile.
Tá an t-ádh linn tuismitheoirí mar seo a bheith ar an gCoiste. Tugann siad gach cúnamh dúinn. Tá ardmheas againn orthu agus ní fhéadhfadh na daltaí ach tairbhe a bhaint as an gcúnamh seo.

We appreciate the good-will, support and co-operation which we receive from the parents of our students. This group works very hard on behalf of our school.

We are lucky to have such committed parents on our committee. They give us every support and help. We hold them in the highest regard and the students can only gain from this assistance.

Ríomhphost:   eolas@gcc-cw.ie 

X