Curaclam - Curriculum

Daltaí

Curaclam /Curriculum

Sa lá atá inniu ann tuigeann gach duine go bhfuil sé tábhachtach go dtugtar an deis is fearr do dhaltaí an oiliúnt agus an fhorbairt is fearr a fháil sa chóras iarbhunoideachais. Chuige sin is mian linn an curaclam is fearr a sholáthar.

Currently everybody understands that it is important that students are afforded every opportunity to acquire the best possible education and training in second level education. To this end it is our desire to provide our students with the best possible curriculum.

Teastas Sóisearach / Junior Certificate
Ábhair / Subjects:
Gaeilge/Irish, Béarla/English, Matamaitic/Mathematics,
Stair/History, Tíreolas/Geography, Eolaíocht/Science,
O.S.S.P./C.S.P.E., Fraincis/French, Gearmáinis/German,
Ceol/Music, Staidéar Gnó/Business Studies, Ealaín/Art,
Craft & Design, Teicneolaíocht/Technology,
Eacnamaíocht Bhaile/Home Economics.
OSPS/SPHE
Oideachas Reiligiúnach/Religious Education
Corp Oideachas/Physical Education
Ríomheolaíocht/Computer Studies
***************
Idirbhliain / Transition Year
Tar éis an Teastas Sóisearach a dhéanamh tá rogha ag
daltaí tabhairt faoin Idirbhliain.
Tugann bliain mar seo an deis do dhaltaí
forbairt i ngach bealach, a lán ábhar a bhlaiseadh agus
bunchloch na
hArdteisiméireachta á leagadh síos.
***************
Students completing the Junior Certificate have
the option of participating in a Transition Year. This gives
students an opportunity to become
better equipped for life, they explore many
subjects and lay a solid foundation stone for
Leaving Certificate.

Ardteistiméireacht / Leaving Certificate
Ábhair / Subjects:
Gaeilge/Irish, Béarla/English,
Matamaitic/Mathematics, Stair/History, Tíreolas/
Geography, Bitheolaíocht/Biology, Fisic/Physics,
Ceimic/Chemistry, Ealaín/Art, Fraincis/French,
Gearmáinis/German, Innealtóireacht/Engineering,
Eacnamaíocht Bhaile Eol. is Sóis./Home Economics
Soc. & Sc., Ceol / Music, Gnó / Business,
Eacnamaíocht / Economics, Cuntasaíocht /
Accountancy. Nasc/LCVP.
***************

Ina theannta sin déantar Teagasc Críostaí, Corp
Oideachais agus Gairmthreoir. Is mór an líon
áiseanna foghlama atá ar fáil anseo chun daltaí a
réiteach don saol atá rompu.

 

X